Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 4 năm học 2022-2023

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 4 năm học 2022-2023

Bộ môn Kiến trúc thông báo: Sinh viên đăng ký học phần Đồ án kỹ thuật thi công HK4 năm học 2022-2023 xem đề bài dưới dây: