Giới thiệu

Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Tô Thị Dung

Văn phòng khoa

Điện thoại: 0983700461

Email: dungvpkd@gmail.com

-          Quản lý điểm, hệ thống phần mềm nhập, chuyển điểm;

-          Phụ trách các văn bản liên quan đến khoa;

-          Làm các hoạt động thanh toán, thu – chi quỹ khoa;

-          Tư vấn hỗ trợ sinh viên trong phạm vi thẩm quyền của văn phòng khoa.