Giới thiệu

Bộ môn Kiến trúc

Bộ môn Kiến trúc

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Dương Thế Hùng   1996, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 1999, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2010, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 3 tháng, 2013
2 TS. Nguyễn Tiến Đức Trưởng bộ môn 2004, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2011, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2018,Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam TOEFL-ITP 487  
3 ThS. Đào Đăng Quang   2002, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2008, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam   TOEFL-ITP 470  
4 ThS. Ngô Thị Thu Huyền Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
5 ThS. Nguyễn Xuân Thành   2003, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2010, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 450  
6 ThS. Nguyễn Văn Luân   2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN, Việt Nam  2017, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 457  

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
               

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học​

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
             


TIN CŨ HƠN