Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Cuộc thi " Sáng tạo sản phẩm tái chế từ chất thải năm 2023"

Gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là sinh viên về tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thông qua hình thức sáng tạo các sản phẩm tái chế và thu hồi chất thải nhựa, khuyến kích sinh viên áp dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CUỘC THI “SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI NĂM 2023”

Chủ đề “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa”

 

Căn cứ tình hình hoạt động phong trào sinh viên và nhu cầu cần thúc đẩy truyền thông hiện nay và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Khoa Xây dựng và Môi trường đề xuất kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế từ chất thải năm 2023” với chủ đề “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa”, cụ thể như sau:

 

I. Mục đích yêu cầu

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho sinh viên toàn trường nói chung và sinh viên Khoa Xây dựng và Môi trường nói riêng trong quá trình học tập.

- Gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là sinh viên về tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thông qua hình thức sáng tạo các sản phẩm tái chế và thu hồi chất thải nhựa, khuyến kích sinh viên áp dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tạo hiệu ứng truyền thông về Khoa và Ngành Kỹ thuật môi trường qua mạng xã hội phục vụ công tác tuyển sinh.

II.Thời gian – địa điểm

- Cuộc thi “SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI NĂM 2023” với chủ đề “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa” phát động từ 20/4/2023 và kết thúc vào ngày 20/5/2023.

- Thời gian bình chọn sản phẩm trên Fanpage từ ngày 24 – 31/5/2023

- Công bố kết quả và trao thưởng ngày 05/6/2023

- Địa điểm: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 III. Thành phần

- Đoàn thanh niên Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

- Sinh viên của các Khoa chuyên môn trong trường

- Giảng viên BM Kỹ thuật Môi trường – Khoa Xây dựng và Môi trường

 IV. Nội dung

- Phát động cuộc thi “SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI NĂM 2023” với chủ đề “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa” đến sinh viên các Khoa, các Lớp  trong toàn trường (kèm theo thông báo thể lệ cuộc thi).

- Tổ chức trưng bày và chấm điểm các sản phẩm hữu dụng được làm bằng các vật liệu đã qua sử dụng.

- Công bố kết quả cuộc thi “SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI NĂM 2023” và trao giải thưởng cho các sản phẩm đoạt giải.

 V. Tổ chức thực hiện

- Ban giám hiệu phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế từ chất thải năm 2023”.

- BCH Đoàn TNCS Trường triển khai kế hoạch và thể lệ cuộc thi tới các Khoa.

- Liên chi Đoàn Khoa, Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ cá nhân, tập thể sinh viên trong Khoa tham gia.

- Bộ môn Kỹ thuật môi trường lên chương trình, tổ chức, thực hiện.

 

BAN TỔ CHỨC