Ngành học

Kỹ thuật môi trường

Trình độ đào tạoKỹ sư/cử nhân

Thời gian đào tạo: Bằng kỹ sư: 4,5 năm;  Bằng cử nhân: 4 năm

Mã ngành: 7520320

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D01, B07

Gồm 02 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

- Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

* Chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị cung cấp các kiến thức về quản lý, kiểm soát các chất ô nhiễm; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp và khu đô thị.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các vị trí như:

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường;  quản lý, điều hành, xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe môi trường (HSE)... tại các công ty liên doanh trong và ngoài nước, các khu công nghiệp, khu đô thị và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đào tạo về lĩnh vực môi trường.

 

 

* Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường cung cấp các kiến thức về phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường, các giải pháp kiểm soát chất ô nhiễm, thiết kế cải tạo, vận hành các hệ thống xử lý chất thải, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các vị trí như:

- Thiết kế, lắp đặt, quản lý vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; Thực hiện các chương trình, dự án về quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường, phân tích môi trường tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các đơn vị sản xuất và kinh doanh trong và ngoài nước.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đào tạo về lĩnh vực môi trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tầng 2- Nhà A4, Khoa Xây dựng và Môi trường- Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Điện thoại: (0208) 3947.017 (VP); 0915 565 955 (Cô Hương)

Email: vimaihuong@tnut.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/nganhkythuatmoitruong/

https://www.facebook.com/xaydungmoitruongtnut