PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM 2016-2017

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

        

Thái Nguyên, ngày 29  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

(v/v thực hiện công văn số 82/TB-ĐHKTCN của  nhà trường)

 

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên khoa Xây dựng và Môi trường

Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc lao động công ích BCN khoa Xây dựng và Môi trường thông báo và phân công nhiệm vụ như sau:

 

 

1. Phân công nhiệm vụ

 

- Trưởng khoa: Dương Thế Hùng chịu trách nhiệm chung

- Phó Khoa: Chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo tình hình lao động của sinh viên cho trưởng khoa.

Đ/c Hàn Thị Thuý Hằng - giám sát với các lớp ngành Xây dựng

Đ/c Phạm Hương Quỳnh - giám sát với các lớp ngành Môi trường.

- Giáo viên chủ nhiệm: Có nhiệm vụ phân công sinh viên khu vực lớp mình phụ trách theo từng ngày, số lượng sinh viên lao động do giáo viên chủ nhiệm quyết định, cán bộ kiểm tra chỉ căn cứ hiệu quả công việc hôm đó nếu hoàn thành thì được đánh giá với số công tối đa. Ngoài ra giáo viên chủ nhiệm phải tổng hợp công cho sinh viên của lớp mình chủ nhiệm.

- Giáo viên trong khoa (phụ trách): Kiểm tra và đánh giá chấm công cho sinh viên và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Cán bộ lớp, cán bộ đoàn: Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách để chấm công cho sinh viên lớp mình đảm bảo chính xác.

- Trợ lý HSSV tổng hợp công lao động cho sinh viên và công bố trên web của khoa.

 


2. Phân công cụ thể như sau

 

Giáo viên phụ trách

Khu vực vệ sinh

Số công/ngày

 

Ngày trong tuần

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Nguyễn Trần Hưng

Nhà hiệu bộ

1,5

K48KTM

 

K49KTM

K50KTM

K49KTM

K50KTM

 

K48KTM

 

K50KTM

Nguyễn Thế Thịnh

Nhà thí nghiệm

1,5

K48KXG

 

K51KXC

 

 

K48KXC01

 

K48KXG

 

K48KXC01

 

K48KXG

K51KXC

 

Phạm Thị Nhung

Sân trước A1

4,5

K50KXC

 

K49KXC01

 

K49KXC02

 

K48KXC02

 

K48KXC01

K49KXC01

K48KXC02

 

 

2. Thời gian và dụng cụ lao động

Thời gian lao động: 7h-8h30  hoặc 13h-14h hàng ngày.

Dụng cụ lao động do sinh viên tự túc.

Thời gian bắt đầu: từ ngày 23/09/2016.

Đề nghị các đồng chí giáo viên, sinh viên chấp hành thông báo này.

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

TS. Dương Thế Hùng

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn