ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ 2015-2016

Bộ môn kiến trúc thông báo: 

1.Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ hè 2015-2016 (có danh sách kèm theo)

2.Thời gian nộp đề tài(bao gồm bản vẽ kiến trúc mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt...) in A3 đóng quyển: 25/06/2016 tại 309-A1

3.Nếu sinh viên không chuẩn bị được đề tài thì khoa sẽ giao

4.Thời gian làm đồ án: 27/06/2016-22/08/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ HÈ

DTK1051040069 Đỗ Thanh Toán 25/06/90

DTK1051040016 Trần Trọng Đại 20/08/92

DTK1051040001 Triệu Văn An 28/02/91

DTK0951040085 Lê Xuân Hạnh 24/02/91

DTK1051040102 Thiệu Minh Hùng 28/02/91

DTK0951040094 Hà Ngọc Hưng 08/11/91

DTK1051040034 Đỗ Văn Huân 14/09/92

DTK1051040041 Hoàng Văn Lợi 05/02/91

DTK1051040169 Dương Thế Linh 16/02/92

DTK1051040048 Đỗ Trọng Nghĩa 15/10/91

DTK1051040055 Vũ Thái Sơn 03/01/91

DTK1051040078 Nguyễn Hùng Anh 08/07/92

DTK1051040082 Nguyễn Văn Công 20/02/92

DTK1051040088 Nguyễn Tiến Dũng 06/08/92


DTK1051040069 §ç Thanh To¸n 25/06/90 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040016 TrÇn Träng §¹i 20/08/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040001 TriÖu V¨n An 28/02/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK0951040085 Lª Xu©n H¹nh 24/02/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040102 ThiÖu Minh Hïng 28/02/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK0951040094 Hµ Ngäc H­ng 08/11/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040034 §ç V¨n Hu©n 14/09/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040041 Hoµng V¨n Lîi 05/02/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040169 D­¬ng ThÕ Linh 16/02/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040048 §ç Träng NghÜa 15/10/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040055 Vò Th¸i S¬n 03/01/91 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040078 NguyÔn Hïng Anh 08/07/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040082 NguyÔn V¨n C«ng 20/02/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng
DTK1051040088 NguyÔn TiÕn Dòng 06/08/92 6-10NAM FIM542 §ATN chuyªn ngµnh X©y dùng DD&CN 7 X©y dùng vµ M«i tr­êng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn