ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Do số lượng sinh viên trong các hội đồng lớn và để đảm bảo hoàn thành đúng dự định, Bộ môn kiến trúc thông báo 

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016 như sau:

1.Thời gian bảo vệ: Từ 13h→18h, ngày 13/06/2016

2. Địa điểm: HĐ1: A10-101; HĐ2: A10-102; HĐ3: A10-103; HĐ4: A10-104; HĐ5: A10-201;

3.Mỗi nhóm cử 02 sinh viên đúng 12h45 lên phòng 309-A1 chuyển Quyển đồ án xuống hội đồng.

4.Các nhóm phân công người chuẩn bị hội trường xong trước 13h để kịp thời gian bảo vệ

 

Đề nghị các thầy cô giáo và sinh viên có tên trong hội đồng thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn