Triển khai thông báo V/v quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình học

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, Ngày 12  tháng 4 năm 2016

                                                                                     THÔNG BÁO

                         (v/v Qun lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình học)

Thực hiện theo thông báo số 91/TB-ĐHKTCN ngày 08/4/2016 về việc Quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Khoa xây dựng và môi trường thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô cố vấn học tập và sinh viên của khoa triển khai một số công việc như sau:

Giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập:

  1. Nhận mẫu giấy tờ tại văn phòng khoa, thông báo đến từng sinh viên mình phụ trách trong ngày 12/4/2016.
  2. Tiến hành gặp mặt tư vấn cho sinh viên của mình quản lý trong ngày 14/4/2016. Tư vấn cho sinh viên thuộc diện cảnh báo 2 kỳ liên tiếp và đang học học kỳ thử thách rút bớt học phần (số tín chỉ trong học kỳ không nên quá 12 tín chỉ). Tư vấn cho sinh viên học 3 đến 4 học phần trong kỳ hè ( tổng hợp danh sách sinh viên và học phần). Tổng hợp danh sách  sinh viên có nhu cầu học môn Giáo dục Quốc phòng trong kỳ hè. 
  3. Cho sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu ( mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 hoặc mẫu 4).
  4. Tổng hợp các tờ khai của sinh viên, danh sách sinh viên theo từng diện ( theo 4 mẫu) gửi cho trợ lý học sinh sinh viên trước ngày 17/4/2016. Danh sách sinh viên rút học phần, đăng ký học kỳ hè, học giáo dục quốc phòng gửi cho trợ lý đào tạo trước ngày 17/4/2016.

Sinh viên:

  1. Tất cả sinh viên quá thời gian chuẩn nhưng chưa tốt nghiệp, sinh viên diện cảnh báo 2 kì liên tiếp, sinh viên đang học học kỳ thử thách, sinh viên bỏ không đăng kí học kỳ 2 năm học 2015-2016 có mặt tại khoa trong ngày 14/4/2016 gặp GVCN-CVHT của mình để được tư vấn ( có mang theo chứng minh thư).
  2. Sinh viên có nhu cầu ở KTX đăng kí với GVCN-CVHT.

Danh sách sinh viên gửi kèm theo thông báo này./.

 

        Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

         Hàn Thúy Hằng ( Đã kí) 

 Tệp đính kèm:


Tin mới hơn

Tin cũ hơn