QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ-NEW

TRƯỜNG ĐHKTCN

KHOA XD & MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

(V/v phổ biến quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ)

            Theo quyết định số 731/QĐ-ĐHKTCN  ngày 24 tháng 12 năm 2015 của hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, Khoa Xây dựng và Môi trường yêu cầu giảng viên chủ nhiệm và Giảng viên giảng dạy trong Khoa triển khai đến sinh viên lớp chủ nhiệm và sinh viên lớp học phần mình giảng dạy những quy định mới trong quyết định số 731/QĐ-ĐHKTCN (Đính kèm theo thông báo này)

Yên cầu các Giảng viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

BCN Khoa XD&MT

 

(Đã ký)

 

Ths. Hàn Thị Thúy Hằng

Xem chi tiết:

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn