CẬP NHẬT DANH SÁCH HỌC BỔNG KHOA XD&MT

Xem file đính kèm:

Các em xem và phản hồi lại cho Cô Trang(0986 279 318) trước 22/11 nhé.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH (DỰ KIẾN)  
                                   
STT M· sinh viªn Hä ®Öm Tªn Häc kú §TBTL TCTL §TBHK TC§K TC§ TCK§ §TBHB §RL Toefl KTX Xếp loại Khoa Ghi chú
1 DTK1151040168 NguyÔn Ngäc 142  2.93 120  3.55 20 20 0  3.71 100 460 K6 Xuất sắc X©y dùng vµ M«i tr­êng  
2 DTK1151040143 TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn 142  2.98 126  3.78 18 18 0  3.76 100 430 K6 Giỏi X©y dùng vµ M«i tr­êng  
3 DTK1151040054 Lý Quang ThÆng 142  3.12 124  3.29 17 17 0  3.29 91 450   Giỏi X©y dùng vµ M«i tr­êng  
4 K145520320006 L­êng ThÞ Anh 142  3.39 41  3.25 20 20 0  3.25 95 480 K6 Giỏi X©y dùng vµ M«i tr­êng  
5 DTK1151040007 L©m §¹i Ca 142  2.58 130  3.25 20 20 0  3.29 82 407   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
6 DTK1151040148 Phïng Ngäc Lu©n 142  2.70 129  3.15 20 20 0  3.24 100 413 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
7 DTK1151050007 NguyÔn ThÞ Giang 142  2.81 129  3.19 16 16 0  3.19 96 453 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
8 K125580201044 TrÞnh V¨n Quý 142  2.90 99  3.13 15 15 0  3.13 82 450   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
9 DTK1151040050 NguyÔn ThÞ Th¶o 142  2.94 127  3.00 20 20 0  3.06 82 433   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
10 DTK1151040152 TrÇn V¨n Qu©n 142  2.63 126  2.95 20 20 0  3.06 100 423 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
11 DTK1151040112 Hoµng V¨n Thoan 142  2.82 130  3.00 20 20 0  3.00 100 457 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
12 DTK1151040080 NguyÔn V¨n §øc 142  2.77 129  3.00 20 20 0  3.00 82 450   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
13 DTK1151040114 Bïi V¨n Tiªu 142  2.74 130  2.90 20 20 0  3.00 94 407   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
14 DTK1151040160 Lý Anh Thøc 142  2.66 126  2.85 20 20 0  2.94 100 450 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
15 DTK1151040126 Lª V¨n Anh 142  2.57 125  2.84 19 19 0  2.94 100 410 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
16 DTK1151040088 Phan V¨n HiÕu 142  2.52 127  2.90 20 20 0  2.88 100 440 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
17 DTK1151040141 NguyÔn ThÞ Hoµi 142  2.46 127  2.80 20 20 0  2.88 100 423 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
18 K125520320066 NguyÔn ThÞ Thóy 142  3.14 94  2.87 16 15 0  2.87 84 523   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
19 K125580201090 NguyÔn §×nh ChiÕn 142  2.95 97  2.81 16 16 0  2.81 96 433 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng  
20 DTK1151040106 TrÇn V¨n Sang 142  2.97 127  3.20 20 20 0  3.18 100 453 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng Ngày nộp 17/8
(Ngày thi 10/8)
21 DTK1151050031 NguyÔn ThÞ H­¬ng Liªn 142  2.76 129  2.95 21 21 0  2.94 96 413 K6 Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng Mới nộp
(Ngày thi 13/10)
22 K125580205025 NguyÔn V¨n HiÖu 142  2.64 90  3.07 15 15 0  3.07 74 400   Khá X©y dùng vµ M«i tr­êng Mới nộp
(Ngày thi 18/8)
23 DTK1151040074 NguyÔn Ngäc Duy 142  2.60 129  3.15 20 20 0  3.29 100 397 K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
24 K145520320026 §Æng ThÞ HiÒn 142  2.81 31  3.11 18 18 0  3.00 85 397 K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
25 K145520320074 §Æng Thu Thñy 142  3.43 23  4.00 10 10 0  4.00 88   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
26 K145580201040 Lª ThÞ Ngäc 142  3.39 33  3.50 20 20 0  3.46 88   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
27 K145520320039 §Æng ThÞ Linh 142  2.90 29  2.94 17 17 0  3.38 95   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
28 K135580201069 NguyÔn ThÞ 142  3.32 59  3.18 17 17 0  3.18 95   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
29 DTK1151040136 TrÇn V¨n Gi¸p 142  2.69 125  2.95 21 21 0  3.18 100   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
30 K145520320041 L­u ThÞ LÞu 142  3.06 33  3.10 21 21 0  3.14 96   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
31 K145520320023 Hµ ThÞ H¹nh 142  2.79 29  2.76 17 17 0  3.00 98   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
32 K135520320062 Phan ThÞ Thu Th¶o 142  2.83 63  3.00 14 14 0  3.00 98   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
33 DTK1151050024 NguyÔn ThÞ Lan Anh 142  2.56 132  3.14 22 22 0  3.00 96   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
34 K145520320069 Mai ThÞ Th¶o 142  2.14 28  2.47 15 15 0  3.00 95   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
35 K145520320089 Ng« Minh ChiÕn 142  2.39 18  2.54 13 13 0  3.00 94   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
36 DTK1151040164 Hoµng Quèc V­¬ng 142  2.54 123  2.95 21 21 0  2.94 100   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
37 K135520320014 NguyÔn ThÞ Giang 142  2.71 63  2.89 21 18 0  2.89 93   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
38 K125520320069 Lª ThÞ Hång Thªm 142  2.82 94  3.06 19 18 0  2.87 91   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
39 K125580201113 Do·n V¨n L©m 142  2.80 97  2.77 26 26 0  2.83 92   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
40 DTK1151050030 NguyÔn ThÞ H­êng 142  2.91 131  2.94 18 18 0  2.81 96   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
41 K125580201139 TrÇn V¨n Th¾ng 142  2.80 95  2.81 16 16 0  2.81 96   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
42 K125580201037 Hoµng Ngäc Nguyªn 142  2.60 95  2.82 27 17 0  2.80 97   K6 KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
43 K135520320039 Bïi ThÞ Linh 142  2.67 60  3.47 15 15 0  3.47 81     KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
44 K125580205041 L­u §×nh Tuyªn 142  2.49 94  3.42 16 12 0  3.42 76     KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
45 K135520320072 Hµ V¨n 142  2.52 60  3.40 17 15 0  3.40 81     KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
46 K125580205047 Hoµng TuÊn Binh 142  2.22 96  2.90 25 20 0  3.40 76     KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
47 K125580205015 Mai V¨n ViÖt 142  2.51 93  3.33 16 12 0  3.33 81     KK X©y dùng vµ M«i tr­êng  
Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn