HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN-ĐOÀN THANH NIÊN

Thời gian: 15h ngày 13/11/2015

Địa điểm: Phòng 304-A4

Đề nghị các đại biểu được triệu tập có mặt đúng giờ.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 – 2018

 

  1. Tuyên bố lý do, khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị
  2. Thông qua tờ trình: Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký. 
  3. Báo cáo tổng kết công tác Hội SV nhiệm kỳ 2013 – 2015.
  4. BCH Hội SV nhiệm kỳ 2013 – 2015 tự kiểm.
  5. Thông qua phương hướng công tác Hội SV nhiệm kỳ 2015 – 2018.
  6. BCH Hội SV khoa nhiệm kỳ 2013 – 2015 tuyên bố hết nhiệm kỳ công tác.
  7. Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH Liên chi Hội SV khoa năm học 2015 – 2018 (xin ý kiến bằng cách biểu quyết).
  8. Bầu BCH Liên chi Hội SV nhiệm kỳ mới bằng cách hiệp thương dân chủ:

Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến tín nhiệm danh sách bầu vào BCH Hội SV khoa nhiệm kỳ 2015 – 2018 (xin ý kiến bằng cách biểu quyết cho cả danh sách).

  1. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội SV trường khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2018

10. Bầu các chức danh chủ chốt BCH Liên chi Hội SV nhiệm kỳ 2015 – 2018

11. Giới thiệu nhân sự vào BCH Hội SV trường khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2018

12. Ra mắt BCH Liên chi Hội SV nhiệm kỳ mới, hứa quyết tâm.

13. Ý kiến của Lãnh đạo khoa và đại diện Hội SV trường.

14. Thông qua Nghị quyết hội nghị (biểu quyết).

15. Bế mạc hội nghị

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 

 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KTCN

BCH LIÊN CHI HSV KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG DỰ KIẾN ĐẠI BIỂU

THAM DỰ HỘI NGHỊ LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2015 – 2018

 

Ngoài 11 đồng chí là đại biểu đương nhiên Liên chi Hội SV khoa còn triệu tập các đại biểu sau: 

TT

Họ Tên

Năm sinh 

Giới tính

Đơn vị

Đại biểu

Dân tộc 

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thế

Thịnh

1987

X

 

GV

TT

Kinh 

2

Trần Thị Thanh

Huyền

1992

 

X

K47KXC02

ĐN

Kinh

3

Phan Hữu

Đoàn

1994

X

 

K48KTM01

ĐN

Kinh

4

Đinh Văn

Đoàn

1994

X

 

K48KXC02

ĐN

Kinh

5

Nguyễn Văn

Trung

1993

X

 

K48KXG

TT

Kinh

6

Nguyễn Ngọc Minh

Thư

1995

 

X

K49KXC02

ĐN

Kinh

7

Đoàn Hoàng

Mai

1995

 

X

K49KTM01

TT

Kinh

8

Nguyễn Thị Thu

Hiền

1994

 

X

K49KXC01

TT

Kinh

9

Hà Lâm Duy

Phương

1995

X

 

K49KXC01

TT

Kinh

10

Cù Thị

Hậu

1995

 

X

K50KXC01

TT

 

11

Đào Ngọc Tú

Linh

1996

 

X

K50KTM01

TT

Kinh

12

Nguyễn Công

Sơn

1993

X

 

K47KTM

ĐN

Kinh

13

Mai Văn

Tuyến

1991

X

 

K47KXC01

TT

Kinh

14

Đào Trung

Sơn

1994

X

 

K48KXC01

ĐN

Kinh

15

Nguyễn Văn

Luân

1986

X

 

CĐ GV

ĐN

Kinh

16

Nguyễn Thị Thu

1993

 

 X

K47KXC02

ĐN

Kinh

 

 

 

 

TM. BCH LCH SV KHOA

LCH TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN LUÂN

Tin mới hơn

Tin cũ hơn