QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KTXDCT

Một số quy định sau đây khi làm đồ án tốt nghiệp

8.1 Điều 1: Quy định chung:  

            • Khối lượng đồ án tốt nghiệp không ít hơn 140 trang và không lớn hơn 200 trang, không kể phụ lục tính toán;

            • Phần giới thiệu công trình không quá 5 trang;

            • Số lượng bản vẽ không quá 15 bản;

            • Các đồ án thuộc lĩnh vực Thiết kế và thi công công trình nhà dân dụng : Số tầng ≥ 7 tầng, đảm bảo về quy mô công trình (diện tích sử dụng của mặt bằng, công năng sử dụng… );

            • Các đồ án thuộc lĩnh vực Thiết kế và thi công công trình công nghiệp: Số nhịp ≥ 3 nhịp, đảm bảo về quy mô công trình (diện tích sử dụng của mặt bằng, công năng sử dụng… );

            • Đề cương của đồ án phải được thông qua tổ môn và khoa;

            • Các đồ án không đủ khối lượng, sai đề cương được coi là phạm quy, sẽ không được bảo vệ;

            • Không trình bày lý thuyết không áp dụng cho tính toán;

            • Các công thức phải nêu rõ nguồn gốc tài liệu, quy trình quy phạm;

            • Khi tính dự toán công trình cần nêu rõ các văn bản quy định, định mức và đơn giá;

            • Trong thi công nêu rõ các tài liệu quy định các điều kiện bắt buộc;

            • Quy cách chế bản tuân theo quy định chung (điều 7);

            • Đồ án gồm 1 quyển (bìa cứng), sau khi bảo vệ sẽ nộp cho khoa (đồ án phải chế bản);

            • Trước khi bảo vệ học sinh phải nộp phần file đồ án cho tổ môn.

            • Các bản vẽ lấy khổ A1 làm chuẩn, tất cả các bản vẽ đều phải vẽ bằng AUTOCAD, bản vẽ khổ A3 dùng để kẹp vào cuối quyển đồ án, khổ A1 dùng để trình bày khi bảo vệ.

8.2. Điều 2: Bố cục file đồ án.  

            Nội dung đồ án được chứa trong thư mục có tên là tên của sinh viên;

            • Bên trong có hai thư mục: thuyết minh: chứa file word, bản vẽ chứa các file Acad;

            • Thư mục thuyết minh bao gồm các file:

- Bìa;

- Lời nói đầu;

- Mục lục;

- Chương 1;

- .......

- Chương n;

- Phụ lục;

- Tài liệu tham khảo.

            • Thư mục bản vẽ bao gồm các file:

- Bản vẽ 1;

- .........;

- Bản vẽ n.

8.3 Điều 3: Bố cục của đồ án.

Đồ án tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

            • Bìa ngoài cùng là bìa cứng (các chữ, nội dung tuân thủ điều 9.1);

            • Bìa trong của đồ án (các chữ, nội dung tuân thủ điều 9.1);

            • Nhiệm vụ đồ án, chấm điểm của giáo viên hướng dẫn và phản biện (phần này được in sẵn có đóng dấu của trường, bản nộp cho khoa là bản gốc);

            • Mục lục;

            • Lời nói đầu;

            • Nội dung đồ án;

            • Các phụ lục (các bảng tra, văn bản đơn giá, các kết quả tính toán trung gian, các bản vẽ có tính chất tham khảo...). Các phụ lục thuộc các lĩnh vực khác nhau được xếp vào một nhóm, mỗi nhóm là một phụ lục và được đánh số trang để dễ tra cứu;

            • Tài liệu tham khảo;

            • Các bản vẽ thuyết minh khổ A3.

8.4 Điều 4: Bố cục các bản vẽ.

            • Các bản vẽ phải vẽ bằng AUTOCAD, in ra khổ A3 và khổ A1;

            • Các bản vẽ phải có khung viền bao quanh;

            • Mỗi bản vẽ đều có tiêu đề, nếu trong một bản vẽ gồm các phần có nội dung khác nhau, thì mỗi nội dung cũng phải có tiêu đề con. Kích cỡ, kiểu chữ tiêu đề của các bản vẽ phải giống nhau (theo điều 4);

            • Các bản vẽ phải có khung tên (theo điều 5);

            • Các nội dung trên bản vẽ phải ghi tỷ lệ, các chi tiết phải ghi kích thước.

8.5 Điều 5: Các quy định chi tiết của bản vẽ

Các quy định sau đây áp dụng cho bản vẽ khổ A1.

8.5.1. Tiêu đề chính:

Các bản vẽ đều phải có tiêu đề chính, kích thước chữ của tiêu đề chính bằng 10mm .

8.5.2. Tiêu đề con:

Nếu trong bản vẽ có nhiều đối tượng thì mỗi đối tượng phải có tiêu đề con, kích thước chữ bằng 5mm.

8.5.3. Chú thích:

Nếu trong bản vẽ có các chú thích hoặc dùng Leader thì kích thước chữ lấy bằng 3mm.

8.5.4. Kích thước:

Chữ kích thước trong bản vẽ bằng 3mm, khi đo kích thước hai đầu dùng dấu gạch chéo. Kích thước đo bằng mm, cao độ đo bằng m.

8.6. Điều 6: Khung tên

Khung tên này áp dụng cho bản vẽ khổ A1, nội dung và kích thước như mẫu sau:

 

8.7. Điều 7: Các quy định chi tiết khi trình bày đồ án

8.7.1. Bìa ngoài và bìa trong

Theo cùng một mẫu.

8.7.2. Gáy bản thuyết minh:

Ghi tên đồ án, tên sinh viên, lớp. Ví dụ:

Thiết kế nhà 07 tầng, Bùi Hồng Điệp, 41KXC

8.7.3. Giấy:

Khổ A4.

8.7.4. Magin:

Top: 2.5cm; Bottom: 2.5cm; Left: 3cm; Right: 2cm;

Gutter: 0cm; Header: 1.3cm; Footer: 1.3cm;

8.7.5. Số trang:

Đánh bên phải, phía dưới (Footer).

8.7.6. Chương mục:

Các chương mục trong đồ án được đánh số lồng theo 4 cấp sau đó đánh số thứ tự 1, 2, 3 v.v...  Ví dụ:

Chương I.

Mục 1.1

Mục 1.1.1

 

Đề cương chi tiết học phần đã được Hội đồng khối ngành XD phê duyệt

 

TRƯỞNG BỘ MÔN KIẾN TRÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ths. Nguyễn Xuân Thành

P.TRƯỞNG KHOA XD&MT

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ths. Hàn Thị Thúy Hằng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn