Đồ án kỹ thuật thi công kỳ 3 năm 2014-2015

Bộ môn kiến trúc thông báo: Những sinh viên làm đồ án kỹ thuạt thi công học kỳ 3 năm 2014-2015 phải hoàn thành thuyết minh và bản vẽ (có đủ 3 chữ ký phần thuyết minh và 1 chữ ký bản vẽ của giáo viên hướng dẫn) trước ngày 20/08/2015. Sinh viên nào không hoàn thành sẽ không được phép bảo vệ đồ án.

Số liệu đồ án và tiêu chuẩn thi công xem file đính kèm:

 https://www.dropbox.com/s/yhwdjxfh3j1uk8g/TIEU%20CHUAN%2BDINH%20MUC%20THI%20CONG.rar?dl=0

Tin mới hơn

Tin cũ hơn