BỘ MÔN KIẾN TRÚC

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.TS. Nguyễn Tiến Đức Phó trưởng Bộ môn
2004, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2011, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2018, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam
TOEFL-ITP 473  
2 GV.TS. Dương Thế Hùng Trưởng khoa 1996, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 1999, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2010, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 3 tháng, 2013
3 GV.ThS. Đào Đăng Quang   2002, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2008, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam   TOEFL-ITP 470  
4 GV.ThS. Ngô Thị Thu Huyền
2006, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2010, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam   TOEFL-ITP 453  
5 GV.ThS. Nguyễn Xuân Thành
2003, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2010, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 450  
6 GV.ThS. Nguyễn Văn Luân Bí thư LCĐ Khoa 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN, Việt Nam  2017, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 457  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn