T/B QUẢN LÝ SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên ngày 13 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Trưởng các Bộ môn;

                  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên;

                  - Đội tự quản khoa Xây dựng & Môi trường;

                  - Toàn thể sinh viên nội, ngoại trú khoa XD&MT.

 

Căn cứ: - QĐ 160/QĐ – ĐHKTCN quy định quản lý sinh viên ngoại trú.

- QĐ 120/QĐ – ĐHKTCN về việc phân cấp quản lý học sinh sinh viên.

- QĐ 159/QĐ – ĐHKTCN về việc ban hành quản lý học sinh sinh viên.

- QĐ 161/QĐ – ĐHKTCN về việc ban hành công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

Thực hiện hướng dẫn chi tiết việc quản lý ký túc xá ngày 11/11/2013 và thông báo số 266/TB/ĐHKTCN ngày 8/11/2013 của trường ĐHKTCN, Khoa Xây dựng  và Môi trường yêu cầu các Bộ môn, GVCN, sinh viên khoa Xây dựng và Môi trường  thực hiện các công việc sau:

1. Đối với GVCN.

- Yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin sinh viên ngoại trú theo mẫu 01/CTHSSV (thông báo 266/TB-ĐHKTCN).

- Hướng dẫn cán bộ lớp chủ nhiệm tổng hợp thông tin sinh viên ngoại trú theo mẫu 02/CTHSSV (thông báo 266/TB-ĐHKTCN).

- Quản lý sinh viên nội trú do lớp mình chủ nhiệm (Có sổ theo dõi sinh viên của lớp mình chủ nhiệm) theo cả hai loại hình: Sinh viên không vào ký túc xá theo yêu cầu và sinh viên không có mặt lúc điểm danh (nhà trường sẽ kiểm tra bất kỳ).

- Hướng dẫn sinh viên nội trú trong KTX  ký cam đoan thực hiện nội quy, quy định HSSV và tổng hợp nộp cho đ/c Tú trước 15/11/2013. (mẫu 03/KXDMT)

- GVCN lựa chọn những sinh viên có kết quả học tập kém vào rèn luyện trong ký túc xá cụ thể: K47KTM: 03 SV nữ; K48KTM:03 SV nữ; K47XD: 04 SV nam; K46XD 03 SV nam; K48XD 04 SV nam.

2. Các Bộ môn:

- Trưởng Bộ môn đôn đốc GVCN tổng hợp và nộp cho đ/c Hà Thanh Tú trước ngày 18/11/2013. (cả bản cứng và mềm)

- Báo cáo BCN khoa về tình hình sinh viên nôi ngoại trú thuộc bộ môn quản lý khi có yêu cầu.

3. Đội tự quản ký túc xá.

Đội tự quản KTX gồm 10 sinh viên do khoa chỉ định. Khoa cử sinh viên Vũ Ngọc Thành K46KXC làm đội trưởng. Quyền lợi và nghĩa vụ của Đội do Khoa xây dựng Môi trường quy định.

- Hỗ trợ GVCN, BCN khoa khi có yêu cầu.

- Giao cho sinh viên Đinh Thị Thái K45KTM và Vũ Ngọc Thành K46KXC quản lý chìa khóa phòng học chung của khoa; mở, đóng và quản lý tài sản phòng học chung.

- Họp trưởng các phòng và nhắc nhở vệ sinh định kỳ 1tuần/1lần.

- Trong trường hợp có sự việc đột xuất không thuộc thẩm quyền phải báo GVCN hoặc BCN khoa để giải quyết.

Vậy khoa Xây dựng và Môi trường đề nghị các Bộ môn, GVCN và toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

KHOA XÂY DỰNG  VÀ MÔI TRƯỜNG

P.Trưởng khoa              

 

 

 

ThS. Phạm Hương Quỳnh        

 

 

DANH SÁCH ĐỘI SINH VIÊN TỰ QUẢN KÝ TÚC XÁ
KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG


STT Họ và tên Lớp Điện thoại GVCN Ghi chú
1 Vũ Ngọc Thành K46KXC02 0978050405 Phạm Thị Nhung 0906.031.118 Đội trưởng
2 Nguyễn Văn Lộc K46KXC01

3 Lô Văn Long K46KXC01 0973544865
4 Nguyễn Đức Giang K46KXC01

5 Nguyễn Hoàng Hiệp K46KXC02

6 Doãn Văn Lâm K48KXC02 0969660992

Nguyễn Văn Luân

0979.252.192


7 Phạm Ngọc Thạch K48KXC02


8 Trần Thị Thanh Huyền K47KXC02 01685393493
Tòng Thu Hương 0989.208.609
9 Đỗ Thu Hiền
K47KTM

Nguyễn Trần Hưng 0948.134.482

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện nghiệm vụ từ tháng 11/2013

  

Mẫu 03/KXDMT

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM ĐOAN

THỰC HIỆN NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH NỘI TRÚ

 

 

Họ và tên sinh viên  :                                                 Số điện thoại  :

Ngày tháng năm sinh:                                                 Giới tính        :

Lớp sinh viên            :                                                 Giáo viên CN:

Hiện em đăng ký ở ký túc xá tại phòng…………   Nhà K6 và đã tìm hiểu về quy định số 160/QĐ – ĐHKTCN về học sinh sinh viên nội trú. Nếu vi phạm quy định này em sẽ bị:

  1. Trừ 30-50 điểm rèn luyện của học kỳ đó.
  2. Không được xét học bổng.
  3. Không được cứu xét.

Em xin cam đoan đã biết về những điều này.

 

Người cam đoan              

(Ký và ghi rõ họ tên)           

Tin mới hơn

Tin cũ hơn