BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017

BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2014-2017

TT

Họ

Tên

Chi đoàn

Chức vụ trong BCH

1

Nguyễn Văn

Luân

GV

Bí thư

2

Nguyễn Trần

Hưng

GV

Ủy viên thường vụ

3

Vũ Ngọc

Thành

K46KXC02

Phó bí thư

4

Ngô Thị Ánh

Nguyệt

K46KTM01

Ủy viên

5

Nguyễn Công

Sơn

K47KTM01

Ủy viên

6

Trần Thị Thanh

Huyền

K47KXC02

Ủy viên

7

Phan Hữu

Đoàn

K48KTM01

Ủy viên

8

Đỗ Thị Hồng

Trang

K48KTM01

Ủy viên

9

Đinh Văn

Đoàn

K48KXC02

Ủy viên

10

Nguyễn Ngọc Minh

Thư

K49KXC02

Ủy viên

11

Nguyễn Thu

Uyên

K49KXC01

Ủy viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn