Sản phẩm khoa học công nghệ

STT 

Tiêu đề 

Tác giả 

File 

1

“On a combination of ground-hook controllers for semi-active tuned mass dampers”.

 

L.D.Viet, N.B.Nghi, N.N. Hieu, D.T.Hung, N.N.Linh and L.X.Hung

Journal of Mechanical Science and Technology 28(6), pp 2059-2064 (2014).

2

“Multiple crack identification in stepped beam by measurements of natural frequencies”.

Nguyen Tien Khiem, Duong The Hung, Vu Thi An Ninh

Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 36, No. 2 (2014), pp. 119 – 132.

3

“Crack identification in frame structures by using the spectral element method and wavelet transform”.

 

Nguyen Tien Khiem, TranVan Lien, Duong The Hung, Trinh Anh Hao

6th ECCOMAS Conference on Smart Structures and Materials  SMART2013, Politecnico di Torino, 24-26 June 2013.

4

“Stochastic analysis of coriolis dynamic vibration absorber by karhunen loeve expansion and partial linearization technique”

 

La Duc Viet, Duong The Hung

The international conference on advances in computational mechanics, ACOME 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam. pp 745-756.

5

Phân tích chuyển vị trong dầm có vết nứt với độ cứng EI(x) và khối lượng m(x) phân bố ngẫu nhiên

Dương Thế Hùng, Lê Xuân Huỳnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Xây dựng, Số 7/2010, trang 30- 39

6

Mô hình dầm liên tục chịu tải trọng động trong thiết kế và thi công xây dựng

Dương Thế Hùng, Nguyễn Thế Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 66, Số 4, trang 62-66

7

“Xây dựng ma trận độ cứng của phần tử thanh có liên kết nửa cứng và có tham số ngẫu nhiên”.

 

Dương Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, trang 57-65.

8

“Tính toán kết cấu thanh có tham số ngẫu nhiên”.

 

Dương Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, trang 66-73.

9

“Ứng dụng Maple12 tính toán kết cấu”.

 

Dương Thế Hùng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 56, Số 8, Năm 2009; trang 97-100.

10

“Tính toán kết cấu chịu tải trọng động đất bằng phương pháp độ cứng động lực”.

 

Trần Văn Liên, Dương Thế Hùng

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa, trang 262-272.

11

“Một phương pháp xây dựng nghiệm cơ sở cho vỏ trụ”.

Trần Đức Chính, Dương Thế Hùng

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa, trang 87-93.

 

12

“Phân tích mô hình ba pha các bài toán tuần hoàn của lý thuyết đàn hồi”.

Trần Đức Chính, Dương Thế Hùng

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa, trang 94-99.

 

13

“Độ tin cậy về ổn định của tấm ba lớp dạng Sandwich

Dương Thế Hùng

”. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, trang 373-378.

14

The basic solutions for green apartments in Hanoi

Nguyễn Tiến Đức

Phạm Đức Nguyên

International symposium on technology for sustainability (ISTS 2012), trang 20.

15

Hiện trạng và giải pháp kiến trúc chung cư xanh tại Hà Nội

Nguyễn Tiến Đức

Số 74-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

16

Một số giải pháp thiết kế biệt thự xanh tại thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Đức

Nguyễn Ngọc Ý

Nguyễn Khánh Duy

Tạp chí NCKH-ĐHTN, số 14, 12.2013

17

Nghiên cứu giải pháp bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa lịch sử ATK Định Hóa.

Nguyễn Xuân Thành, Phạm Văn Hiệp, Trần Xuân Cường

 

18

Nhà ở thấp tầng và nhiều tầng trong đô thị

Đào Đăng Quang

Trương Thị Hồng Nhung

 

19

Cải thiện môi trường ở trong các đô thị

Đào Đăng Quang

Trương Thị Hồng Nhung

 

20

Susstainable Architecture – Options and Technology

Dao Dang Quang.Ma (Author)

 

21

KIẾN TRÚC BỀN VỮNG

Các giải pháp và công nghệ

 

Ths.Kts. Đào Đăng Quang

 

22

Độ võng sàn phẳng  bê tông cốt thép  khi xét đến độ cứng tương đối giữa dầm và sàn.

Hàn Thị Thúy Hằng

 

23

Quy trình tính toán tải trọng động đất lên công trình bằng phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động theo TCXDVN 375 ¸ 2006

Hàn Thị Thúy Hằng

 

24

Xác định hàm tương quan dự báo chỉ số nén lún từ một số chỉ tiêu cơ lý của đất  dính khu vực thái nguy ên.

Hàn Thị Thúy Hằng

 

25

 

Thiết lập quan hệ giữa mô dun biến dạng của đất từ kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường.

Dương Việt Hà

 

26

Ứng dụng phần mềm Plaxis kiểm nghiệm việc tính sức chịu tải của nền thường dùng trong thiết kế móng nông

Lại Ngọc Hùng

 

27

Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ, một tầng, một nhịp có cầu trục.

Trần Khải Hoàn

 

28

Nghiên cứu thực trạng công tác thiết kế xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thi công hiện đại trong công tác thiết kế xây dựng

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 86, số 10, tháng 10/2011, trang 185-190

29

Quản rị nguồn nhân lực là nhân tố góp phần đạt  tới mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, Số 07/2011,tháng 8/2011.

30

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp công tác Ðào tạo và phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Tập san khoa học về Xây dựng và MT. tháng 3/2012

31

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa sơ đồ mạng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, tháng 11/2012, trang 109 -114.

32

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị,

Nguyễn Thị Thúy Hiên, Đinh Việt Hùng,

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 106, số 06, tháng 6/2013, trang 125-130.

33

Nghiên cứu tính khả thi công nghệ thi công Sàn nhẹ BubbleDeck trong xây dựng,

Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tình

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 113, số 13, tháng 11/2013, trang 67-72.

 

34

Cơ sở khoa học hỗ trợ việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Thái Nguyên,

Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thủy

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 114, số 14, tháng 12/2013, trang 91 - 96

35

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố thái nguyên,

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về “ Kinh tế và quản lý xây dựng - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tháng 11/2013.

36

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách N,P trong MT nước.

Phạm Hương Quỳnh,

Nguyễn Thị Sơn., 

Tạp chí khoa học Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật, Số 97/2013 

37

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể vi sinh di động kết hợp bùn hoạt tính.

Phạm Hương Quỳnh,

Nguyễn Thị Sơn., 

Tạp chí khoa học Công nghệ Việt Nam, tập 51 số 3B 2013. 

38

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể vi sinh di động.

Phạm Hương Quỳnh 

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 107 số 7 năm 2013. 

39

Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu cơ đô thị cho mục đích phân hủy yếm khí

Phạm Hương Quỳnh,

Trần Thị Bích Thảo

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên tập 112 số 12/2 năm 2013

40

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất 2-phenoxybenzoat của một số nguyên tố đất hiếm

Nguyễn Thị Hiền Lan,

Lưu Kiều Oanh.

Tạp chí phân tích Hóa , Lý và Sinh học - tập 18, Số 3/2013

41

Nghiên cứu xử lý nước rác huyện Phú Bình bằng phương pháp đông keo tụ

Phạm Hương Quỳnh

Vũ Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013.

 

42

Những yếu tố quan trọng cần kiểm soát tối ưu đối với nguyên liệu đầu vào trong chuyển hóa yếm khí khô chất thải rắn đô thị sinh khí metan.

Hoàng Lê Phương

Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2012.

43

Nghiên cứu thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngày đêm cho Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ;

 

Vi Thị Mai Hương

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên  tập 74, số 12, 2010

 

44

Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây - hồ sinh học cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên;

 

Vi Thị Mai Hương

Môi trường- Tạp chí của Tổng cục trường

8/2012.

45

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Samari  với L-triptophan;

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Hội thảo tại Khoa XD &MT- trường ĐH kỹ thuật Công Nghiệp, 2/3/2012

46

Ước tính phát thải khí CO2 do xe máy tại thành phố Thái Nguyên;

Nguyễn Trần Hưng

Hội thảo tại Khoa XD &MT- trường ĐH kỹ thuật Công Nghiệp, 2/3/2012

47

Dry anaerobic digestion of the organic fraction of HaNoi municipal solid waste: effects of inoculums ratio and septic tank sludge addition

Lien Nguyen Pham Hong, Shigeo FUJll, Hidenoil HARADA, Thao Tran Thi Bich

 

48

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của sự ô nhiễm Asen đối với sức khỏe người dân xã Hà Thượng - Đại Từ- Thái Nguyên;

Vi Thị Mai Hương

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập 99, số 11, 2012

49

“Tổng hợp nghiên cứu phức chất của prazeodim với L - Lơxin”

 

Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Lê Minh Tuấn

Tạp chí Hoá học, T45 (3), Tr 315 - 318, 2007

50

“ Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của prazeodim với L - phenylalanin”

 

 

Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thuý Hằng

Tạp chí Hoá học, T 43(6), Tr.711 - 714, 2005.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn