Quyết định - Về việc thành lập “Nhóm hoạt động khoa học”

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Khoa Xây dựng và Môi trường

Số:           /QĐ-KXDMT

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, Ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập “Nhóm hoạt động khoa học”

 

Trưởng khoa Xây dựng và Môi trường

Căn cứu vào chủ trương của nhà trường về đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014-2015;

 

Quyết định:

Điều 1: Thành lập hội đồng xét duyệt “Nhóm hoạt động khoa học” của Khoa Xây dựng và Môi trường, gồm có:

1-  TS. Dương Thế Hùng – Trưởng khoa – Chủ tịch hội đồng

2-  Ths. Hàn Thị Thúy Hằng – Phó trưởng khoa – Phó chủ tịch

3-  Ths. Phạm Hương Quỳnh– Phó trưởng khoa – Phó chủ tịch

4-  Ths. Hoàng Lê Phương – Trưởng bộ môn - Ủy viên

5-  Ths. Nguyễn Thị Thúy Hiên– Trưởng bộ môn  - Ủy viên

6-  Ths. Nguyễn Xuân Thành– Trưởng bộ môn - Ủy viên

7-  Ths. Lại Ngọc Hùng– Trưởng bộ môn - Ủy viên

8-  KS. Hà Thanh Tú– Trợ lý khoa - Ủy viên

9-  Ths. Mạc Duy Hưng– Trợ lý khoa - Ủy viên

10- KS. Nguyễn Thúy An- Tổ trưởng văn phòng - Ủy viên

11- Ths. Nguyễn Tiến Đức– Trợ lý khoa - Ủy viên – Thư ký

12- SV. Vũ Ngọc Thành- Phó bí thư liên chi - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ hội đồng là xét duyệt các nhóm hoạt động khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Xây dựng và Môi trường. Yêu cầu và mục đích của nhóm hoạt động khoa học được quy định trong bản đính kèm quyết định này. Hội đồng Khoa Xây dựng và Môi trường quy định mỗi giảng viên trong Khoa phải chủ trì một nhóm hoạt động khoa học. Nguyên tắc thành lập và hoạt động nhóm hoạt động khoa học do một giảng viên chủ trì, tham gia nhóm có thể là các giảng viên và/hoặc sinh viên.

Điều 3: Các đồng chí trong hội đồng, Trưởng các bộ môn, toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Xây dựng và Môi trường nghiêm túc thực hiện theo quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: Trưởng Khoa

-  Như điều 3;

-  Lưu VP ;

 

T/M Khoa XDMT

(Đã ký)

 

TS. Dương Thế Hùng

 

 

 

 

 

Quy định về nhóm hoạt động khoa học

(Kèm theo quyết định thành lập hội đồng số:.…./ngày …. tháng 11 năm 2014 của Trưởng Khoa Xây dựng và Môi trường)

 I. Mục đích của yêu cầu của nhóm hoạt động khoa học

Khoa Xây dựng và Môi trường được thành lập năm 2011. Trải qua 03 năm hoạt động, có rất nhiều những hoạt động của cán bộ giảng viên, sinh viên. Tuy nhiên những hoạt động đó chưa được đánh giá như những đề án để vừa có thể triển khai tốt, vừa có những tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai tiếp. Như vậy cần có “Nhóm hoạt động khoa học” của Khoa Xây dựng và Môi trường để triển khai tất cả những hoạt động của cán bộ giảng viên trong Khoa.

II. Lĩnh vực của nhóm hoạt động khoa học

Nhóm hoạt động khoa học có nhiệm vụ triển khai các hoạt động của cán bộ giảng viên và sinh viên trong Khoa Xây dựng và Môi trường. Lĩnh vực cụ thể có thể như sau:

-         Đề tài nghiên cứu khoa học;

-         Các dự án triển khai về lĩnh vực khoa học mà giảng viên và sinh viên có thể thực hiện;

-         Các hoạt động của giảng viên, sinh viên để nâng cao hiệu quả giảng dạy trên lớp, tại Ký túc xá sinh viên, tại phòng thí nghiệm,…

-         Liên kết với các Doanh nghiệp, các nhà khoa học;

-         V.v…

III. Nhân sự, tổ chức của nhóm hoạt động khoa học

Nhân sự của nhóm hoạt động khoa học có một trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. Việc thành lập nhóm do trưởng nhóm lập, báo cáo hội đồng Khoa Xây dựng và Môi trường quyết định. Trưởng nhóm lập đề án thành lập nhóm trong đó ghi rõ: Mục đích và nhiệm vụ của nhóm, nhân sự của nhóm, sử dụng cơ sở vật chất như thế nào, tổng kinh phí bao nhiêu, phần kinh phí do Khoa hỗ trợ bao nhiêu, thời gian thực hiện là bao nhiêu, v.v….

Sau khi được Hội đồng Khoa quyết định thành lập, nhóm hoạt động khoa học sẽ đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động trưởng nhóm sẽ phải báo cáo tình hình hoạt động cho Khoa để có thể kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động của nhóm.

Hội đồng Khoa quy định đến ngày 15 tháng 11 năm 2014 toàn thể cán bộ giảng viên trong Khoa phải gửi đề án thành lập nhóm hoạt động khoa học cho Hội đồng. Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2014 Hội đồng Khoa sẽ họp và quyết định thành lập nhóm;

IV. Thời gian có hiệu lực

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quy định này là cơ sở để các bộ giảng viên và sinh viên trong khoa triển khai những hoạt động của mình trong năm học 2014-2015. Trong quá trình thực hiện Hội đồng Khoa sẽ xem xét để điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

 

 

 


Trưởng Khoa
T/M Hội đồng Khoa Xây dựng và Môi trường

(Đã ký)

 

 

TS. Dương Thế Hùng

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn