Lịch bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp và môn Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) học kỳ II năm học 2019-2020

15, Tháng 7, 2020

Lịch thí nghiệm chuyên ngành KTXDCT (Lab511) kỳ 2 năm học 2019-2020

23, Tháng 6, 2020

Lịch thí nghiệm cơ sở (vật liệu + đất) - Lab304 Kỳ 2 năm học 2018-2019

9, Tháng 5, 2019

Lịch bảo vệ Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) kỳ 1 năm học 2018-2019

4, Tháng 1, 2019

Lịch thí nghiệm chuyên ngành XDCT (Lab511) học kỳ I 18-19

9, Tháng 12, 2018

Lịch thí nghiệm cơ sở ngành KT xây dựng công trình ( Lab 304) kỳ 1 năm học 2018-2019

9, Tháng 11, 2018

Mở lớp học phần mềm SAP và ETABS miễn phí

23, Tháng 10, 2018

Mở lớp học ETABS và SAP miễn phí

23, Tháng 10, 2018

Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 kỳ 2 năm học 2017-2018

22, Tháng 5, 2018

Lịch thí nghiệm chuyên ngành XDCT (lab511) học kỳ 2 năm học 2017-2018

24, Tháng 4, 2018

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng kỳ 2 năm học 2017-2018

5, Tháng 3, 2018

Thông báo về thực tập tốt nghiệp xây dựng học kỳ 2 năm học 2017-2018

22, Tháng 1, 2018

Điểm thí nghiệm Lab304 và Lab511 học kỳ I năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp kỳ I năm học 2017-2018

27, Tháng 12, 2017

Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 học kỳ 1 năm 2017-2018

20, Tháng 12, 2017
Page 1/3 <123>